Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

The news armies 5

                                                                         MORIA
                                                                    Heroes of Moria
Durburz,The Goblin King of Moria (Goblin)
Druzhag the Beastcaller (Goblin)
Groblog (Goblin)
Wild Warg Chieftain (Warg)
Moria Goblin Captain Goblin (Goblin)
Moria Goblin Shaman (Goblin)
Gundabad Blackshield Captain (Goblin)
Gundabad Blackshield Shaman (Goblin)
Ashrak (Goblin)
The Barlog (Spirit,Monster)
Dragon (Dragon,Monster)
Cave Dragon (Drake,Monster)
The Watcher in the Water (Kraken,Monster)
Spider Queen (Giant Spider,Monster)
                                                                  Warriors of Moria
Moria Goblin Warrior (Goblin)
Moria Goblin Drum (Goblin)
Gundabad Blackshild Drummers (Goblin)
Bat Swarm (Bat)
Warg Marauder (Goblin,Cavalry)
Moria Goblin Prowler (Goblin)
Gundabad Blackshield (Goblin)
Dweller in the Dark (Spirit,Monster)
Wild Warg (Warg)
Giant Spider (Spider)
Cave Troll (Troll,Monster)
                                                                      ANGMAR
                                                                  Heroes of Angmar
The Witch-King of Angmar (Spirit,Ringwraith)
The Dwimmerlaik (Spirit,Ringwraith)
The Tainted (Spirit,Ringwraith)
Gulavhar,the Terror of Angmar (Spirit,Monster)
Buhrdur,Troll Chieftain (Troll,Monster)
Barrow-Wight (Spirit)
Shade (Spirit)
Orc Captain (Orc)
Angmar Orc Captain (Orc)
                                                                Warrior of Angmar
Orc Warrior (Orc)
Orc Tracker (Orc)
Warg Rider (Orc,Cavalry)
Spectre (Spirit)
Cave Troll (Troll,Monster)
Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

The news armies 4

                                                                      ISENGARD
                                                                 Heroes of Isengard
Saruman (Wizard)
Lurtz (Uruk-hai)
Ugluk (Uruk-hai)
Grima Wormtongue (Man)
Thrydan Wolfsbane (Man)
Sharku (Orc)
Vrasku (Uruk-hai)
Mauhur (Uruk-hai)
Uruk-hai Captain (Uruk-hai)
Uruk-hai Shaman (Uruk-hai)
Orc Captain (Orc)
Dunlending Chieftain (Man)
Sharkey and Worm (Wizard and Man)
                                                                Warriors of Isengard
Uruk-hai Scout (Uruk-hai)
Uruk-hai Warrior (Uruk-hai)
Feral Uruk-hai (Uruk-hai)
Isengar Troll (Troll,Monster)
Dunlending Warrior (Man)
Wild Man of Dunland (Man)
Warg Rider (Orc,Cavalry)
Orc Warrior (Orc)
Ruffian (Man)
Isengar Assault Ballista (Siege engine)
Uruk-hai Demolition Team (Uruk-hai)
                                                                HARAD AND UMBAR
                                                              Heroes of Harad and Umbar
The Betrayer (Spirit,Ringwraith)
The Knight of Umbar (Spirit,Ringwraith)
Suladan the Serpent Lord (Man)
Hasharin (Man)
Dalamyr,Fleetmaster of Umbar (Man)
The Golden King of Abrakhan (Man)
Haradrim King (Man)
Haradrim Chieftain (Man)
Haradrim Taskmaster (Man)
Corsair Captain (Man)
Corsair Bo'sun (Man)
War Mukan of Harad (Mumak,Monster)
Mahud King (Man)
Mahud Tribesmaster (Man)
                                                             Warriors of Harad and Umbar
Haradrim Warrior (Man)
Haradrim Rider (Man,Cavalry)
Serpent Guard (Man)
Serpent Rider (Man,Cavalry)
Corsair of Umbar (Man)
Corsair Reaver (Man)
Corsair Arbalester (Man)
Watcher of Karna (Man)
Abrakhan Merchant Guard (Man)
Black Numenorean (Man)
Mahud Warrior (Man)
Mahud Raider (Man,Cavalry)
Half Troll of Far Harad (Man)
                                                             THE EASTERN KINGDOMS
                                                            Heroes of the Eastern Kingdoms
Khamul the Easterling (Spirit,Ringwaith)
Amdur,Lord of Blades(Man)
Easterling Captain (Man)
Easterling Dragon Knight (Man)
Easterling War Priest (Man)
Khandish King (Man)
Khandish Chieftain (Man)
                                                             Warriors of the Eastrn Kingdoms
Easterling Warrior (Man)
Easterling Kataphrakt (Man,Cavalry)
Khandish Warrior (Man)
Khandish Charioteer (Man)
Khandish Horseman (Man,Cavalry)

The news armies 3

                                                                      MORDOR
                                                                 Heroes of Mordor
The Dark Lord Sauron (Spirit)
The Mouth of Sauron (Man)
Tke Witch king of Angmar (Spirit,Ringwraith)
Ringeraith (Spirit)
Gollum (Hobbit)
The Betrayer (Spirit,Ringwraith)
The Dark Marshal (Spirit,Ringwraith)
The Dwimmerlaik (Spirit,Ringwraith)
Khamul the Easterling (Spirit,Ringwraith)
The Knight of Umbar (Spirit,Ringwraith)
The Shadow Lord (Spirit,Ringwraith)
The Tainted (Spirit,Ringwraith)
The Undying (Spirit,Ringwraith)
Gothmog,Lieutenant of Morgul (Orc)
Shelob (Giant Spider,Monster)
Shagrat,War Leader of Cirith Ungol (Uruk-hai)
Shagrat,Captain of Cirith Ungol (Uruk-hai)
Grishnakh,Orc Captain (Orc)
Gorbag,Orc Captain (Orc)
Orc Captain (Orc)
Kardush the Firecaller (Orc)
Mordor Orc Shaman (Orc)
Morannon Orc Captain (Orc)
Captain of the Black Guard (Uruk-hai)
Black Guard Drummer (Uruk-hai)
Orc Drummer (Orc)
Castellsn of Dol Guldur (Spirit)
Black Numenorean Marshal (Man)
Mordor Uruk-hai Captain (Uruk-hai)
Mordor Orc Taskmaster (Orc)
Spider Queen (Giant Spider,Monster)
Dragon (Dragon,Monster)
Cave Drake (Drake,Monster)
The Necromancer (Spirit)
Mordor Troll Chieftain (Troll,Monster)
                                                                Warrior of Mondor
Orc Warrior (Orc)
Orc Tracker (Orc)
Warg Rider (Orc,Cavalary)
Mordor Uruk-hai (Uruk-hai)
Morannor Orc (Orc)
Morgul Stalker (Orc)
Morgul Knight (Orc)
Black Numenorean (Man)
Giant Spider (Spider)
Black Guard of Barad-dur (Uruk-hai)
Spectre (Spirit)
Great Beast of Gorgoroth (Great Beast,Monster)